Walne zgromadzenie -> Zawiadomienia

Zarząd SM "Elemencik" uprzejmie informuje iż w dniach 11 i 12 maja 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków na piśmie w sprawie podjęcia pięciu uchwał.

W wyniku przeprowadzonych głosowań w I i II części Walnego Zgromadzenia na piśmie podjęto uchwały w sprawach, jak niżej:

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „Elemencik” w Białymstoku za 2020 r.;
Uchwała nr 1/1/2022; za uchwałą oddano 71 głosów; przeciw 1 głos; wstrzymujących się – 1 głos; nieważny - 1 głos

2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM ”Elemencik” w Białymstoku za 2020 r;.
Uchwała nr 2/2/2022; za uchwałą oddano 71 głosów; przeciw 1 głos; wstrzymujących się – 1 głos; nieważny - 1 głos

3. Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. wg uchwały;
Uchwała nr 3/3/2022; za uchwałą oddano 68 głosów; przeciw 3 głosy; wstrzymujących się – 2 głosy; nieważny - 1 głos

4. Zatwierdzenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania w imieniu Spółdzielni kredytów.
Uchwała nr 4/4/2022; za uchwałą oddano 58 głosów; przeciw 10 głosów; wstrzymujących się – 5 głosów; nieważny – 1 głos

5. Zatwierdzenia zmian w Statucie SM „Elemencik”
Uchwała nr 5/5/2022; za uchwałą oddano 53 głosy; przeciw 17 głosów; wstrzymujących się – 4 głosy.

/-/
Zarząd SM ELEMENCIK