SM „Elemencik” uprzejmie informuje o zatwierdzeniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2023 r., jak niżej:

  1. Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SM „Elemencik” w Białymstoku.
  2. Uchwała nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SM „Elemencik” w Białymstoku.
  3. Uchwała nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „Elemencik” w Białymstoku za 2022 r.
  4. Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM ”Elemencik” w Białymstoku za 2023 r.
  5. Uchwała nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2022r. wg przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i propozycji Zarządu Spółdzielni.
  6. Uchwała nr 6/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK w 2022 r.
  7. Uchwała nr 7/2023 w sprawie udzielenia absolutorium za pracę w 2022 r. Wojciechowi Jerzemu Gryckiewiczowi – Prezesowi Zarządu.
  8. Uchwała nr 8/2023 w sprawie udzielenia absolutorium za pracę w 2022 r. Ireneuszowi Leszkowi Kadłubowskiemu – Członkowi Zarządu.
  9. Uchwała nr 9/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań do 2 milionów złotych na okres od 15.06.2023 r. do najbliższego Zebrania Walnego Zgromadzenia.