Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, które zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu Spółdzielni zostało podzielone na dwie części.

Zasady zaliczania Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, ustalono w ten sposób, że rozgranicza je ulica Rzymowskiego w Białymstoku.

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 

 • uchwalanie kierunków w rozwoju działalności gospodarczej i społecznej oraz kulturalnej
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalnościSpółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej(dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków rewizyjnych oraz do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich
  oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
 • uchwalanie zmian Statutu
 • wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
 • uchwalanie Regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
 • decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli ogłaszanie składu Rady Nadzorczej