Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu tarasu wraz z dociepleniem w budynku przy ul. św. Jerzego 49B w Białymstoku.