Aktualności

Zawiadomienie dotyczące podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie za rok sprawozdawczy 2020

2022-04-19 14:18:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Elemencik" w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) zarządza podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie za rok sprawozdawczy 2020 w dniach:

 • 11 maja 2022 r. część I (budynki Dubois 5, 5A, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, Św. Jerzego 49A, 49B, 51A, garaże przy ul. Św. Jerzego 49C, garaże przy ul. Dubois 25 i Św. Jerzego)
 • 12 maja 2022 r. część II (budynki Pułaskiego 61, 63, 65, 67, 69, 109, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 129, 131, 133, bud. Dubois 3, Ekologiczna 14, 14A, 16, Transportowa 12, garaże podziemne i garaże przy ul. Paderewskiego).

Uchwały objęte głosowaniem na piśmie:

 1. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok;
 2. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
 3. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
 4. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie zaciągania w imieniu Spółdzielni kredytów;
 5. Uchwała Nr 5/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie SM „Elemencik”.

Podjęcie uchwał na piśmie odbędzie się w godz. 14.00 - 17.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Dubois 5A poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny.


Informacja dotycząca podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie za 2020 rok.
Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19, zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dotychczasowym trybie stanowi zagrożenie.
W związku z powyższym Zarząd SM "Elemencik" podjął decyzję o podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie. Podjęcie uchwał jest niezbędne do zatwierdzenia sprawozdawczości za rok 2020, podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok oraz złożenia dokumentów w Sądzie Rejestrowym. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem, Zarząd postanowił wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni umożliwiające zmianę podziału Walnego Zgromadzenia z dwóch na trzy części, a tym samym zmniejszenie liczby osób na danej części.

 

Informacje dodatkowe:

 • Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni /pok. nr 14/ oraz udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w głosowaniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Druk pełnomocnictwa zostanie udostępniony do pobrania na stronie internetowej oraz w biurze Spółdzielni.
 • Druk karty do głosowania Członek otrzyma w biurze Spółdzielni w dniu głosowania, po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości.
 • Głosy oddane za, przeciw uchwałom i wstrzymujące obliczy komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Nadzorczą. Wyniki głosowania przedstawione zostaną na stronie internetowej Spółdzielni.

 

/-/

SM ELEMENCIK

« powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK
15-349 Białystok, ul. Dubois 5A
NIP: 542-020-03-75
REGON: 001132672


Godziny pracy
poniedziałek - piątek: od godz. 7.00 do 15.00

Sekretariat
T: 85-74-52-919
E: smelemencik[at]elemencik.bialystok.pl

Księgowość /czynsze, naliczenia/
T: 85-663- 33-01

Sprawy ekonomiczne /dotyczące lokali usługowych, najmu/
T: 85-663-34-60

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe; sprzedaż mieszkań
T: 85-74-52-916

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Administracja
T: 85-745-29-18


TABLICA INFORMACYJNA